Vandindvindingsret

3. december 1964

Vandindvindingsret

 Kendelse

afsagt den 3. december 1964 af landvæsenskommissionen for Roskilde amtsrådskreds vedrørende vandindvindingsret for Grundejerforeningen matr. nr. 3 s- Lyndby.

–ooOoo–

I medfør af lov nr. 54 af 31.3.1926 om vandforsyningsanlæg blev landvæsenskommissionen nedsat med dommer S. Buhl, Roskilde, som formand og med amtsrådsmedlem, fhv. gårdejer Carl Nielsen, Jyllinge, og gårdejer Søren Hviid Rasmussen, Roskilde, som landvæsenskommissærer til behandling og påkendelse af andragende fra Grundejerforeningen matr. nr. 3 s- Lyndby, om vandindvindingsret.

Kommissionen har i medfør af lovens § 2 antaget afdelingeniør E. Buch-Pedersen, Gentofte, som teknisk sagkyndig.

Ved skrivelse af 16.4.1964 andrager maskinhandler David Madsen, Roskilde, om vandindvindingsret for lo sommerhusparceller på en udstykning fra maskinhandlerens ejendom, matr. nr. 3 s- Lyndby by og sogn.

Grundejerforeningen matr. nr. 3 s- Lyndby, er senere indtrådt som rekvirent.

Vandet oppumpes fra en 100 mm boring, beliggende på parcel nr. 11 af ovennævnte matr. nr.

Ved udførelse af boringen er truffet følgende jordlag:
 o    –  0,40 m sand
 0,40 –  8,10 – ler og grus
 8,10 – 13,50 – grus og sten
13,50 – 15,25   grønsand.

Terræn ligger i kote ca. 2 m.

Vandspejlet i ro måltes til o,lo m over terræn og sænkes 4,10 m ved en pumpemængde på 4 m3/time.

Vandet agtes oppumpet fra boringen med en el-drevet pumpe med ydeevne ca. .7 m3/t ved 20 m V.S. gennem et 500 liter hydrofor til forbrugerne.

En fremsendt kemisk analyse af vandet viser, at dette bl.a. indeholder 0,7 mg/l jern, ingen mangan og 19 mg/l klorid, samt at det i øvrigt egner sig til drikkevand.

En bakteriologisk analyse viser, at der ved dyrkning på kød-pepton-gelatine ved 21° C i 72 timer var en vækst på 130 kim/ml, hvoraf ingen var gelatinesmeltende, og dyrkning på kød-pepton-agar substrat ved 37° i 48 timer gav ingen vækst.

Prøven for colibakterier var negativ.

I andragendet er oplyst, at udstykningen vil blive kloakeret, og at projekt hertil er godkendt ved landvæsensnævnskendelse af 19.6.1964.

Da anlægget må antages alene at berøre forhold i Hyllinge- Lyndby Kommune, er meddelelse tilstillet kommunalbestyrelse og sundhedskommission her samt kredslægen .

Hyllinge-Lyndby sogneråd har ved skrivelse af 15.5.1964 meddelt, at det intet har at erindre mod andragendet.

Efter behørig indvarsling afholdt kommissionen den 15.9. 1964 besigtigelse og forhandlingsmøde.

Ved mødet fremkom ingen indvendinger mod andragendet.

Kredslægen henstillede, at der udstedes bekendtgørelse om forureningsforbud i henhold til lovens § 11, stk. 3, samt at der nedlægges forbud mod spredning af animalsk gødning inden for en afstand af 15 m fra boringen.

Sagen optoges til kendelse.

———

Kommissionen bemærker:

Da det må anses for tilstrækkeligt godtgjort, at den til anlæggets drift nødvendige vandmængde er til stede, og da ingen har haft noget at indvende, finder kommissionen at kunne tildele andrageren en indvindingsret på 2.000 m3 årlig.

Vandindvindingsretten gives med ret til at sænke vandspejlet i boringen til den for indvindingen nødvendige dybde.

Vandindvindingsretten gives med forbehold af bestemmelsen i lovens § l8, stk. 2.

Vandindvindingsretten gives med forpligtelse til, idet omfang den tilkendte vandmængde tillader det, på rimelige vilkår at overtage forsyningen af samtlige ejendomme inden for anlæggets naturlige forsyningsområde. Eventuelle uoverensstemmelser herom kan indbringes til afgørelse for landvæsenskommissionen.

Det pålægges rekvirenten for egen regning hvert år at foretage en bakteriologisk analyse og hvert 5. år en kemisk analyse af det rensede vand og tilstille kredslægen analyseresultaterne.

Rekvirenten bliver for den tilkendte vandindvindingsret erstatningspligtig efter reglen i lovens § 6, pkt. 5, over for alle ved denne kendelses afsigelse eksisterende vandindvindingsrettigheder, der falder ind under lovens § l, stk. l, eller som ved kendelse tidligere er tildelt eller fastsat i medfØr af §§ 2, 6 og 7.

Da eventuelle skader hidrørende fra den her tilkendte vandindvinding først efterhånden kan ventes at fremkomme, fastsætter kommissionen herved i medfør af § 6, pkt. 5, stk. 2, en frist på 11 år fra denne kendelses afsigelse, inden for hvilken frist eventuelle skadelidende senest må indbringe deres krav for kommissionen.

Det pålægges rekvirenten hvert års april og juli måned at indmåle boringens vandspejl samt at føre bog over disse målinger og over de oppumpede vandmængder.

Selvom det i denne sag drejer sig om et privat anlæg, finder kommissionen det efter omstændighederne ikke fornødent at kræve stillet sikkerhed i medfør af lovens § 6, pkt. 6.

Det heromhandlede vandindvindingsanlæg er af kommissionens teknisk sagkyndige indtegnet på et generalstabskort og angivet ved nummer H-32.

Efter kredslægens anmodning forbydes det inden for en afstand af 15 m fra boringen at oplagre eller sprede animalske gødningsstoffer og andet skadeligt affald.

I henhold til kredslægens anmodning om udstedelse af påbud mod forurening af grundvandet i henhold til lovens § II, stk. 3, udstedes herved følgende

Bekendtgørelse.

I en afstand af 300 m fra Grundejerforeningen matr. nr. 3 s- Lyndby’s vandforsyningsanlæg på pc. 11 af matr. nr. 3 s- Lyndby by og sogn, hvilket opland er vist indrammet med rød linie på et kort, der er fremlagt på herredsdommerkontoret i Roskilde, forbydes det herved i medfør af § 11 i lov nr. 54 af 31. marts 1926 om vandforsyningsanlæg alle og enhver uden forud indhentet tilladelse fra en i henhold til samme lovs § 2 nedsat landvæsenskommission at udføre eller udvide noget vandafledningsanlæg, hvorved overfladevand, drænvand, husspildevand eller andre forurenende vædsker kan afledes til grundvandet gennem boringer eller brønde eller på nogen anden måde, der kan indeholde en fare for grundvandets forurening.

Ejere af bestående vandafledningsanlæg af den foran angivne art inden for det nævnte område skal inden 4 uger fra dato anmelde disse for undertegnede landvæsenskommission, adr. dommer S. Buhl, Roskilde.

Anmeldelse skal indeholde ejerens navn, adresse, ejendommens matr. nr. samt angivelse af anlæggets art og indretning.

Undlades sådan anmeldelse, betragtes anlægget som ulovligt, og ejeren kan under en offentlig sag tilpligtes under dagsmulkt at fjerne anlægget på egen bekostning og uden erstatning.

Overtrædelse af de foranstående påbud kan medføre bøder.

————

Omkostningerne ved sagens behandling for kommissionen – herunder honorar til den teknisk sagkyndige – betales af rekvirenten efter senere opgørelse fra kommissionens formand.

Thi bestemmes :

Der tillægges GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 3 s- LYNDBY ret til videregående rådighed over grundvandet i et omfang af indtil 2.000 m3 årlig fra en boring på pc. 11 af matr. nr. 3 s- Lyndby by og sogn, med ret til sænkning af vandspejlet i boringen til den for indvindingen nødvendige dybde på vilkår som foran anført.

Det pålægges rekvirenten at foretage de foran anførte målinger, at føre bog over disse og over de oppumpede vandmængder.

Fristen for anmeldelse af eventuelle erstatningskrav fastsættes som foran anført til senest 11 år fra denne kendelses dato.

I henhold til § 11 i lov nr. 54 af 31. marts 1926 vil det efter nærmere bekendtgørelse fra kommissionen fremtidig inden for det foran opgivne indvindingsopland være forbudt uden samtykke fra en efter lovens § 2 nedsat landvæsenskommission at udføre eller udvide noget vandafledningsanlæg af den i lovens § 11, stk. 2, angivne art, ligesom der vil være at udstede bekendtgørelse om anmeldelse af sådanne eksisterende anlæg.

Sikkerhed i medfør af lovens § 6, stk. 6, findes ikke at burde stilles.

Omkostningerne ved kommissionen betales af rekvirenten som foran anført.

S. Buhl   Carl Nielsen   S. Hviid Rasmussen