Kogepåbud

26. august 1980

Kogepåbud og tilslutning til regional vandforsyning.  Efter fund af colibakterier i en vandprøve udstedes der kogepåbud.

Vandanalyse 1980
Vandanalyse 1980

Det besluttes at nedlægge eget vandværk og tilslutte sig den regionale vandforsyning:

Den 11. 11. 1980

J.nr.: 13.02Go1 og/kj

21-14/10-80

Vedr.: Tilslutning af Granbakkens vandværk til regionalvandforsyning.

Efter forureningen af vandværkets boring observeret den 19/6 og 15/9 d.å. har De forespurgt om betingelserne for tilslutning til kommunens regionale vandforsyning.

Man skal herefter tilbyde Dem tilslutning på følgende betingelser:

  1. Der betales et hovedledningsbidrag på kr. 2540,45,- excl. moms for hver tilsluttet parcel. Der tilsendes regning til hver enkelt med 30 dages betalingsfrist.
  2. Granbakkens vandværk bekoster og foranlediger afbrydelse af vandledningen mellem vandværket og “første stikledning” samt forskriftsmæssig fjernelse af vandværk og opfyldning af boring.
  3. Regional vandforsyning tilslutter for egen regning Granbakkens forsyningsledninger til hovedledningen i Hornsherredvej.
  4. Vandafgiften – som for tiden er kr. 360,- excl. moms om året opkræves sammen med ejendomsskatten.

De anmodes om snarest at meddele teknisk forvaltning om tilslutning ønskes på nævnte betingelser. En evt. tilslutning vil derefter ske straks.

Med venlig hilsen

P.k.v.

Holger Waage
borgmester         /       Henrik Augsburg                           komm.ing.

tegning111180

REGULATIV
for
regional vandforsyning
af en del af Lyndby, St. og Ll. Karleby
SAMT EN DEL AF RYE OG UGLESTRUP
i Bramsnæs kommune

BRAMSNÆS KOMMUNE

REGULATIV
FOR
REGIONAL VANDFORSYNING
af en del af Lyndby, St. og Ll. Karleby i Bramsnæs kommune.
samt en del af Rye og Uglestrup

1 Grundlag for regulativ

1.1 Dette regulativ er i henhold til § 54 i bekendtgørelse nr. 524 af 26. september 1973 af lov om vandforsyning vedtaget af Bramsnæs kommunalbestyrelse den 14/5 1975 og er stadfæstet af miljøstyrelsen den 3. december 1975.

1.2 Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede vandmestre er fastsat i henhold til lov nr. 132 af 13. april 1962 med senere ændringer om visse forhold vedrørende gas-, vand- og afløbsinstallationer og dertil hørende kloakledninger.

1.3 Bestemmelserne om vandafledningsafgift har hjemmel i reglerne for fordeling af udgifterne til kloakforsyning i kommunen, jfr. § 27 i lov nr. 372 af 13. juni 1973 om miljøbeskyttelse.

1.4 Vandforsyningen ejes og drives af Bramsnæs kommune. Dette regulativs bestemmelser administreres af kommunens udvalg for tekniske anliggender, som, i det omfang dette udvalg ikke selv er beføjet til at træffe afgørelse om spørgsmålet, videregiver sagen til kommunalbestyrelsen, og hvis afgørelser i øvrigt kan indbringes for kommunalbestyrelsen.

2 Ret til forsyning med vand

2.1 Enhver grundejer, hvis ejendom kan forsynes med vand fra en forsyningsledning, der fører forbi ejendommen, har ret til at få indlagt vand til almindeligt husholdningsbrug, almindeligt landbrug og anden erhvervsvirksomhed, der benytter vand i mindre omfang, mod betaling af det i takstbladet fastsatte anlægsbidrag og i øvrigt på de vilkår, som er fastsat i dette regulativ.

2.2 Vand til erhvervsvirksomhed, der benytter vand i større omfang, og vand til sprinkleranlæg kan kun ventes leveret i den udstrækning , som ydeevnen af vandforsyningens anlæg tillader, og eventuelt mod betaling af særligt anlægs bidrag og særlig afgift.

Kræver et sådant forbrug en forøgelse af anlæggets ydeevne, bestemmer kommunen, om og på hvilke vilkår forsyningen kan etableres.

2.3 Etablering af vandindlæg fra vandforsyningen som reserve for en ejendoms eget vandindvindingsanlæg kan normalt ikke ventes tilladt.

Kommunen kan dog i undtagelsestilfælde give tilladelse hertil på særlige vilkår.

2.4 Dersom forudsætningerne for det fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres ved senere om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen, kan kommunen forlange, at grundejeren skal betale den til ændringen svarende forøgelse af anlægsbidraget.

2.5 Grundejeren skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativets bestemmelser.

3 Forsyningsledninger

3.1 Findes der ikke forsyningsledning i gaden eller vejen udfor en ejendom, kan kommunen lægge forsyningsledning i gaden eller vejen.

Udgifterne hertil betales af de grundejere, der herved opnår adgang til forsyning, idet fordelingen foretages i forhold til ejendommenes tilladelige bruttoetagearealer.

Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at bidrag fra ejendomme, der ikke straks tilsluttes, afholdes forskudsvis af kommunen og tinglyses som pantegæld i ejendommene. Bidragene skal da forrentes med en rentesats, der fastsættes af kommunalbestyrelsen, og de forfalder til betaling senest, når forsyning etableres.

Kommunalbestyrelsen kan for særlige områder bestemme, at udgifterne til forsyningsledninger skal betales på anden måde end ovenfor nævnt.

Hvis det er et udstykningsforetagende, der ønsker forsyningsledningen anlagt, kan kommunen forlange, at udstykningsforetagendet afholder udgifterne til forsyningsledningen og forud stiller sikkerhed for betalingen.

3.2 Brandhaner på forsyningsledninger omfattes ikke af bestemmelsen i 3.l.

3.3 Uanset grundejernes betaling for anlæg af forsyningsledninger ejes og vedligeholdes disse af kommunen, der tillige har den fulde dispositionsret over dem.

Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde bestemme, at omlægning af en forsyningsledning som følge af en vejregulering skal betales af de grundejere, der er tilsluttet ledningen.

3.4 Såfremt forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg og benyttelse sikres ved en deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme.

4 Stikledninger til og med stophane

4.1 Indlæg eller afbrydelse af stikledning fra forsyningsledning til og med stophanen udføres ved vandforsyningens foranstaltning for grundejerens regning.

Kommunen kan forlange, at der ved samlede udstykninger i forbindelse med anlæg af forsyningsledninger udføres stikledninger til og med stophane til de enkelte grunde, således at udstykningsforetagendet afholder udgifterne herved og forud stiller sikkerhed for betalingen.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte takster for udførelse af stikledningsarbejder.

4.2 Hver ejendom (matr.nr.) skal normalt have sin særskilte stikledning, og der vil i almindelighed kun blive tilladt en stikledning til hver ejendom.

Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade.

4.3 I særlige tilfælde kan forsyning til to eller flere ejendomme (matr.nr.) ske gennem en fælles stikledning. Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af kommunen og skal tinglyses på de respektive ejendomme ved grundejernes foranstaltning og på deres bekostning.

4.4 Kommunen kan kræve stikledningen til en ubenyttet ejendom afbrudt ved forsyningsledningen for grundejerens regning.

4.5 Stikledningen tilhører den pågældende grundejer, men vedligeholdelsen af stikledningen frem til stophanen vil blive foretaget ved vandforsyningens foranstaltning og for vandforsyningens regning.

Grundejerne skal dog omgående give vandforsyningen meddelelse om indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder ved stikledningen. Brugeren af et vandindlæg skal snarest anmelde enhver fejl til ejeren.

4.6 Kommunen kan forlange en stikledning omlagt, hvis der sker udstykning, ændringer i forbruget, foretages ombygningsarbejde på ejendommen eller lignende. En sådan omlægning henhører ikke under almindelig vedligeholdelse og må derfor betales af grundejeren, men foretages af vandforsyningen.

Tilsvarende gælder, hvis grundejeren selv ønsker stikledningen omlagt.

Omlægning af stikledningen som følge af vejregulering bekostes af grundejeren med mindre andet bestemmes af kommunalbestyrelsen.

Omlægning af stikledningen alene som følge af omlægning af forsyningsledningen bekostes dog af vandforsyningen.

5 Stikledning efter stophane og vandinstallationer på privat grund (vandindlæg)

5.1 Alt arbejde ved stikledning efter stophane og vandinstallationer på privat grund skal udføres ved autoriserede vandmestre og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forskrifter.

5.2 Apparater, filtre og armaturer m.v. , der tilsluttes vandledningsnettet, skal være godkendt af boligministeriets godkendelsesudvalg for vand- og afløbsmateriel.

5.3 Finder kommunen, at trykforholdene i en ejendom kan ventes at blive tilfredsstillende, kan den forlange, at der opstilles et trykforøgeranlæg i forbindelse med ejendommens ledningsnet efter kommunens nærmere forskrifter, men ved grundejerens foranstaltning og for hans regning.

5.4 Ved ombygning af en ejendom kan kommunen forlange, at vandindlægget ændres når dette skønnes af betydning for det kommende vandforbrug.

5.5 Vandindlægget skal benyttes og vedligeholdes på god og forsvarlig måde. Ved opståede eller formodede utætheder eller andre fejl skal grundejeren snarest tilkalde en autoriseret vandmester, der snarest skal bringe vandindlægget i forskriftsmæssig stand for grundejerens regning. Brugere af ejendommen skal snarest anmelde sådanne fejl til ejeren.

Dersom fejlen har haft betydning for ejendommens vandforbrug, skal grundejeren underrette vandforsyningen om forholdet.

De af kommunen påbudte sikkerhedsforanstaltninger, bl.a. til sikring mod forurening af vandet, skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden kommunens tilladelse.

Grundejeren skal holde ubenyttede installationer aflukket og tømt for vand.

Kommunen kan forlange installationer i ubenyttede bygninger afbrudt på forskriftsmæssig måde.

5.6 Når en grundejer forsømmer de forpligtelser, som efter ovenstående påhviler ham med hensyn til et vandindlæg, kan kommunalbestyrelsen lade arbejdet udføre på hans bekostning.

6 Ansøgning

Forinden noget arbejde vedrørende nye installationer eller ændringer i eller udvidelser af bestående installationer påbegyndes, skal kommunens tilladelse være indhentet. Ansøgning herom samt om indlægning, afbrydelse eller ændring af stikledninger indgives på Dansk Vandteknisk Forenings normalblanketter, der udleveres vederlagsfrit. Ansøgningen skal bl.a. indeholde oplysning om vandforbrugets størrelse og art, f. eks. husholdningsbrug eller erhvervsbrug.

7 Bestemmelser vedrørende opretholdelse af tryk og forsyning

7.1 Kommunen vil til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold, men har dog ingen pligt over for grundejerne til at holde noget mindstetryk i vandledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.

7.2 Ved aflukning af vandledninger vil der normalt blive givet grundejerne eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men vandforsyningen kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel.

7.3 Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, underkaste sig de ulemper, der måtte opstå som følge af ledningsbrud, strømsvigt eller anden force majeur eller som følge af ledningsaflukninger, reparationer og udskylning af ledninger.

7.4 Kommunen kan, uden at der fra nogen side kan gøres krav på erstatning herfor, træffe foranstaltninger til indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, når den finder, at vandværkets drift gør det nødvendigt.

8 Vandspild

8.1 Vandspild må ikke forekomme. Det er ikke tilladt at lade vandhaner løbe til ingen nytte, enten det sker forsætligt eller ved skødesløshed, og i det hele taget at benytte vand til andet formål end det, der med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de af kommunen tilladte installationer.

Anvendelse af rindende vand til køleformål må ikke finde sted, medmindre der er givet særlig tilladelse hertil af kommunen.

8.2 Såfremt vandspild foregår fra vandledning uden måler kan forbruget forlanges betalt af grundejeren udover den almindelige vandafgift.

Forbruget vil i så tilfælde blive fastsat ved kommunens skøn.

9 Kommunens adgang til oplvsninger og til eftersyn af vandinstallationer

9.1 Enhver ejer eller bruger af en ejendom, hvori vand er indlagt, skal på forlangende give kommunen alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.

9.2 For at kunne kontrollere forbruget og efterse, at vandinstallationerne holdes i god og forskriftsmæssig stand, og at der ikke finder vandspild sted, skal kommuns personale – mod forevisning af legitimation – have uhindret adgang til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer.

Grundejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.

1o Brug af vand fra brandhaner

Bortset fra brand- og andre nødstilfælde må der ikke uden forud indhentet tilladelse i hvert enkelt tilfælde fra kommunen bruges vand fra brandhaner.

11 Afregningsmåden for vandforbruget

ll.l Levering af vand til almindeligt husholdningsbrug, til landbrug og til erhvervsvirksomhed, der benytter vand i mindre omfang, sker normalt på basis af faste afgifter. Levering af vand til erhvervsvirksomheder, der benytter vand i større omfang, og til andre særlige formål, bortset fra brandslukningsformål, sker normalt gennem måler. Kommunen afgør i de enkelte tilfælde, om leveringen skal ske på basis af faste afgifter eller gennem måler.

11.2 Levering af vand til midlertidigt brug, f .eks. til byggebrug, sker på basis af faste afgifter. Kommunen kan dog i særlige tilfælde bestemme, at leveringen skal ske gennem måler.

11.3 For sprinkleranlæg, overrislingsanlæg og lignende, som er tilsluttet vandforsyningens ledningsnet uden måler, og som normalt ikke medfører noget vandforbrug, betales fast afgift.

12 Vandmålere

12.1 I hver ejendom må normalt kun anbringes en måler.

12.2 Måleren anbringes ved grundejerens foranstaltning og på hans bekostning.

Den udlånes af vandforsyningen mod en fast årlig afgift. Måleren forbliver kommunens ejendom. Anbringelsen skal foretages af vandforsyningen eller ved en autoriseret vandmester på et sted, der er godkendt af kommunen. Måleren skal til stadighed være let tilgængelig, let udskiftelig og bekvem at aflæse.

Målerbrønde skal ved grundejerens foranstaltning holdes rene og tømt for vand.

12.3 Vandmålerens størrelse og type bestemmes af kommunen ud fra et skøn over forbruget i vedkommende ejendom. Skønnet udøves bl.a. på grundlag af de oplysninger, som grundejeren har givet om omfanget af installationen, vandforbruget til erhvervsvirksomhed m.v.

12.4 Kommunen kan, såfremt måleren ikke passer til forbruget, kræve målerinstallationen ændret og måleren byttet med en måler af passende størrelse på grundejerens bekostning.

12.5 Vandmålere vedligeholdes af vandforsyningen for egen regning. Grundejeren er erstatningspligtig over for kommunen i alle tilfælde, hvor måleren bortkommer, ødelægges eller beskadiges, f .eks. ved vold, brand, frost m.v. , alene med undtagelse af beskadigelser, som skyldes slid og ælde. Kommunen er berettiget til når som helst for egen regning at foretage udskiftning af måleren.

Grundejeren må tåle de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførselen afbrydes ved målerudskiftning.

12.6 De plomber, der er anbragt på måleren af vandforsyningen eller af målerfabrikanten, må kun brydes af vandforsyningen. Hvis plomberingen brydes af uvedkommende, og måleren i den anledning efterses og istandsættes, skal dette betales af grundejeren.

12.7 Opdager grundejeren, at der er utætheder eller andre fejl ved en vandmåler, skal han snarest give vandforsyningen meddelelse herom. Brugeren af en ejendom skal snarest anmelde konstaterede fejl til ejeren.

Forsøg på optøning af en frossen måler må ikke foretages.

13 Fejlvisning

13.1 Hvis en måler kommer i uorden, vil forbruget for det tidsrum, hvori måleren har været i uorden, blive beregnet efter kommunens skøn efter forud indhentet udtalelse fra grundejeren.

13.2 Vandforsyningen kan forlange at afprøve en måler, og grundejeren kan ved skriftlig henvendelse til vandforsyningen forlange at få måleren prøvet.

Måleren regnes at vise rigtigt, når dens visning ved 1/2 og 1/4 belastning ikke afviger mere end 5 % fra den virkelige gennemløbsmængde, og prøveudgifterne afholdes i så fald af den, der har ønsket afprøvningen.

Hvis fejlen er større end 5 %, afholdes prøveudgifterne af vandforsyningen, og har måleren i så fald vist for meget, foretages en nedsættelse af det målte forbrug med den konstaterede fejlprocent for det tidsrum, kommunen skønner, at målerens fejlvisning har fundet sted. Har måleren derimod vist for lidt eller er gået i stå, forholder man sig som anført i 13.1.

14 Bimålere

l4.l Kommunen kan tillade opsætning af bimålere, hvor det af hensyn til beregning af en erhvervsvirksomheds vandafledningsafgift er af betydning at kunne måle dele af virksomhedens vandforbrug. Kommunen træffer afgørelse om aflæsning af de pågældende bimålere.

14.2 Kommunen kan tillade opsætning af bimålere til adskillelse af en erhvervsvirksomheds forbrug fra andet forbrug. Sådanne bimålere aflæses normalt ved grundejerens foranstaltning, og eventuelle uoverensstemmelser mellem grundejer og lejer om bimålerens aflæsning og visning er kommunen uvedkommende.

Vandforsyningen har dog til enhver tid ret til at aflæse bimåleren.

14.3 Bimålere kan udlånes fra vandforsyningen i det omfang, vandforsyningen råder over det fornødne antal bimålere af passende størrelse.

12.2-7 finder tilsvarende anvendelse for udlånte bimålere. Endvidere finder 13.1-2 tilsvarende anvendelse med hensyn til afprøvning og tilregulering af målingsresultater af hensyn til det offentlige.

14.4 Dersom bimålere ikke udlånes fra vandforsyningen, må grundejeren selv anskaffe den, og bimåleren tilhører da grundejeren.

12.2-4 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til sådanne måleres anbringelse, størrelse og type. Grundejeren skal til enhver tid vedligeholde måleren på god og forsvarlig måde. Ved opståede utætheder eller andre fejl skal grundejeren straks lade foretage den fornødne reparation for egen regning og snarest give vandforsyningen meddelelse herom. Grundejeren skal forevise prøveattest for nyanskaffede og reparerede målere. Brugeren skal snarest anmelde konstaterede fejl til ejeren. Forsøg på optøning af en frossen måler må ikke foretages.

13.2 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til afprøvning af bimålere, der tilhører grundejeren, dog at prøveudgifterne, hvis fejlen er større end 5 %, afholdes af grundejeren. 13.1-2 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til  regulering af målingsresultater af hensyn til det offentlige.

15 Takster og afgifter

Takster for anlægsbidrag, andre takster og løbende afgifter fastsættes af kommunalbestyrelsen og bekendtgøres i et takstblad, der vederlagsfrit udleveres fra vandforsyningens kontor.

16 Vandafledningsafgift

For alt vandforbrug betales, ud over vandafgiften, til kommunen en vandafledningsafgift i overensstemmelse med kommunens regler for fordeling af udgifterne til kloakforsyning.

17 Betaling af afgifter m.v.

17.1 Løbende afgifter efter dette regulativ – nemlig vandafgifter og målerleje –

og engangsbidrag efter regulativet – nemlig anlægsbidrag, bidrag til forsyningeledninger, betaling til kommunen for stikledningearbejder efter 4, betaling for arbejder ved vandindlæg, som kommunen har ladet udføre efter 5.6, og betaling for opsætning af målere efter 12 og 14 – påhviler den, der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom, og har samme fortrinsret i ejendommen som for kommunale skatter og afgifter. Beløbene kan inddrives ved udpantning.

17.2 De løbende afgifter opkræves hvert halve år.

For mindre ejendomme ( 1- og 2-familieshuse m. v. ) kan forbruget afregnes på grundlag af en måleraflæsning pr. år. Betalingen vil i så tilfælde blive opkrævet med lige store a conto beløb i 3 kvartaler og med regulering efter årsaflæsningen i det 4. kvartal.

Beløbene opkræves og inddrives sammen med de kommunale ejendomsskatter. De skal på skatteblanketten opføres med særlige poster for hver art af afgift.

I tilfælde af forsinket betaling, kan der fordres renter efter reglerne for kommunale ejendomsskatter.

17.3 Hvad der oven for er anført om løbende afgifter til vandforsyningen, gælder tilsvarende for vandafledningeafgifter, jfr. de særlige regler herfor.

18 Straffebestemmelser

18.1 Overtrædelse af bestemmelserne i 2.5, 4.1, 1. pkt., 4.5, 2. og 3. pkt., 5.1, 5.2, 5.5, 1.-6. pkt., 6, 1. pkt., 8.1, 9.1, 9.2, 2. pkt., 10, 12.2, 4.-6. pkt., 12.6, 1. pkt., 12.7 og 14. 3-4, jfr. de nævnte bestemmelser i 12, straffes efter vandforsyningelovens § 66 med bøde, med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning. På samme måde straffes den, som i strid  med 9.2, l. pkt., modvirker adgang til en ejendom.

18.2 Med bøde efter vandforsyningelovens § 66 straffes endvidere den, der overtræder bestemmelser fastsat af kommunen i medfør af 4.4 og 6, 5.3 og 4, 5.5 sidste pkt. og 7.4.

18.3 Den, der uden autorisation udfører arbejde ved installationer og ledninger m.v., som er omfattet af bestemmelserne i lov nr. 132 af 13. april 1962, straffes efter lovens § 14 med bøde.

På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af personer, som ikke efter loven er berettiget dertil.

19 Ikrafttrædelse

Dette regulativ træder i kraft den 15/12 1975.