Dagrenovationsordning

 1. april 1970

Kommunen indfører dagrenovationsordning


Sæby-Gjershøj sogneråd
4070 Kr. Hyllinge

Hyllinge-Lyndby sogneråd
4070 Kr. Hyllinge

 

Poststemplets dato

 

Til kommunens grundejere.

“Det meddeles herved, at fællesudvalget for Bramsnæs kommune med tiltrædelse af sognerådene har vedtaget fra 1/4 197o at indføre en kommunal dagrenovationsordning for alle ejendomme i kommunen, bortset fra landbrugsejendomme udenfor byområderne og ubebyggede grunde.

Sidstnævnte landbrugsejendomme og ubebyggede grunde kan dog frivilligt tilmelde sig dagrenovationsordningen.

Fællesudvalgets beslutning medfører, at eventuelle private dagrenovationsordninger må ophøre fra denne dato.

Som det fremgår af medfølgende vedtaget renovationsregulativ, skal der ved hver lejlighed eller percelhus forefindes et stativ til ophængning af poser, og under henvisning hertil

a) skal man anmode Dem om inden 31/3 197o at anskaffe et stativ, såfremt De ikke i forvejen er i besiddelse af et sådant.

b) bedes De venligst på vedlagte kort anføre, hvorvidt De er i besiddelse af et stativ, idet man i modsat fald – såfremt De ønsker det – vil være Dem behjælpelig med anskaffelse af et sådant.

Såfremt kommunen anskaffer og leverer Deres stativ vil udgiften hertil blive opkrævet over ejendomsskattebiletten for skatteåret 1970/71.

Medfølgende kort bedes af hensyn til den videre tilrettelæggelse af ordningen udfyldt og tilbagesendt så vidt muligt omgående og senest d. 31. januar 197o.

Med hensyn til pligt til at deltage i ordningen, betaling for ordningen, samt opkrævning af afgift m.m. henvises til vedlagte regulativ.”

På sognerådets vegne
Hans Petersen
Sæby-Gjershøj

På sognerådets vegne
Frede Rasmussen
Hyllinge-Lyndby