Lyndby Strandvej omdøbes

 30. april 1973

Lyndby Strandvej omdøbes til Hornsherredvej og kommunen stiller krav om husnummerskilte.  Kommunen ændrer flere af husnumrene, men efter en klage bibeholdes de eksisterende numre.


 BRAMSNÆS KOMMUNE
Teknisk forvaltning


Teknisk udvalg.
Ejby, 4o7o Kr. Hyllinge
Dato: 3O.APR.1973
J. nr. 69.1.
Sag: 9-24/1-73.

Grundejerforeningen “Granbakken”
v/ hr. Ing, Steen Petersen
Toldbodgade 13
4000 Roskilde

Vedr. husnr.-skilte

Kommunalbestyrelsen har d. 24/l 1973 vedtaget, at alle bebyggede ejendomme i Bramsnæs kommune skal være forsynet med skilte med husnr- og matr.nr., se vedlagte bekendtgørelse, der er offentliggjort i dagspressen.

Kommunalbestyrelsen har endvidere samtidig vedtaget, at man skal være grundejerne behjælpelig hermed, bl.a. ved at formidle fælles indkøb af skilte og evt. foranstalte opsætningen, hvilket kan ske ved henvendelse til teknisk forvaltning i Ejby, tlf. o3) 405o26.

Denne henvendelse tilsendes de grundejerforeninger og bylaug, teknisk forvaltning er bekendt med.

P. u. v.


BRAMSNÆS KOMMUNE

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at alle bebyggede ejendomme i kommunen skal forsynes med skilte med husnr. og matr. nr.

 Skiltenes angivelser skal være tydelige og husnummeret læseligt fra vejen.

Skiltene skal opsættes ved ejernes foranstaltning og på disses bekostning.

Opsætning ønskes fuldført inden udgangen af 1973.

Oplysning om husnr. samt evt. yderligere vejledning gives af teknisk forvaltning, Ejby, tlf. 03) 405026.

Bramsnæs kommunalbestyrelse.