Adgangsbestemmelser

19. marts 1975

Roskilde Amt fastsætter adgangbestemmelser for Hornsherredvej, dvs overkørsler mv.  Der er tale om en stadfæstelse af de  eksisterende bestemmelser, og “… at nye overkørsler almindeligvis ikke vil blive tilladt …”.


J. nr. 587-03-00-509

EA

Adgangsbestemmelser af 19. marts 1975 i henhold til lov om offentlige veje, §§ 72-73, for Roskilde amtskommunes landevej 509, Borrevejle-Biltris.

Med virkning fra 19. marts 1975 fastsættes i henhold til §§ 72-73 i lov om offentlige veje, jfr. lovbekendtgørelse nr. 423 af 11. september 1972, efter indstilling fra vejadgangsudvalget for Roskilde amtsrådskreds nedenstående adgangsbestemmelser for Roskilde amtskommunes landevej 509, Borrevejle-Biltris, fra landevej 508, Roskilde-Holbæk, vest for Gevninge til hovedlandevej 142, Frederikssund-Elverdam, ved Biltris (km 0,000-9,374).

I landevejens højre side (regnet i ovennævnte retning) på strækningerne:

l. fra km 0,013, skellet mellem landevej nr. 508, Roskilde-Holbæk, og matr. nr. 1 a, Lindholm hovedgård, Gevninge sogn,

til km 2,492, skellet mellem matr. nr. 9 c, Lyndby by og sogn, og matr. nr. 9 d, smst.,

2. fra km 3,018, skellet mellem matr. nr. 2 d, Lyndby by og sogn, og kommunevej nr. l, Lyndby Gade, Lyndby by og sogn ,

til km 3,428, skellet mellem matr. nr. 4 a, Lyndby by og sogn, og matr. nr. 4 o, smst. ,

3. fra km 5,029, skellet mellem matr. nr. 3 h, Lyndby by og sogn, og matr. nr. 3 bb, smst.,

til km 6,854, skellet mellem matr. nr. 15 a, Sæby by og sogn, og matr. nr. 16 a, smst.,

4. fra km 7,456, et punkt beliggende 49 m nord for skellet mellem matr. nr. 1 a, Sæby by og sogn, og umatrikuleret kirkegård,

til km 9,360, skellet mellem matr. nr. 3 a, Biltris by, Sæby sogn, og hovedlandevej nr. 142, Frederikssund-Elverdam, og

i landevejens venstre side på strækningerne:

5. fra km 0,013, skellet mellem landevej nr. 508, Roskilde-Holbæk, og matr. nr. 1 a (eksproprieret areal af matr. nr. 1 a) Lindholm hovedgård, Gevninge sogn,

til km 6,643, skellet mellem matr. nr. 14 y, Sæby by og sogn, og matr. nr. 14 k, smst.,

6. fra km 7,344, skellet mellem matr. nr. 3 e, Sæby by og sogn, og matr. nr. 3 a, smst. ,

til km 9,353, skellet mellem matr. nr. 4 a, Biltris by, Sæby sogn, og hovedlandevej nr. 142, Frederikssund-Elverdam,

skal gælde, at der ingen kørende, gående eller anden færdsel må finde sted mellem vejen og de tilstødende arealer, bortset fra den ligeledes nedenfor angivne benyttelse af de ud for hver ejendom angivne adgange.

Adgangsbegrænsningen omfatter ikke gående færdsel til og fra arealer, der alene benyttes til landbrugsmæssig drift, ligesom vejbestyrelsen på vilkår, som fastsættes overensstemmende med lovens § 70, kan tillade de for jordens drift fornødne  overkørsler (markoverkørsler) samt overkørsler til transformatortårne, kabelhuse og automatiske telefoncentraler.

Endvidere kan vejbestyrelsen på vilkår, som fastsættes i hvert enkelt tilfælde, tillade et begrænset antal tilslutninger for offentlige veje eller private fællesveje, dog således, at afstanden mellem to sidevejsindmundinger i samme vejside normalt ikke må blive mindre end 500 m.

Endelig kan vejbestyrelsen tillade oprettelse af nye og udvidelse af bestående tankanlæg, jfr. lov om offentlige veje, §§ 104-105, for så vidt trafikanternes tarv tilsiger det, og anlægget udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vejregler.

Dispensation fra foranstående bestemmelser til tilslutning af nye veje og stier, til anlæg af nye overkørsler eller overgange eller til udvidet benyttelse af de godkendte adgange kan kun meddeles af ministeriet for offentlige arbejder. Ansøgning om dispensation indgives til vedkommende vejbestyrelse, som, hvis den skønner, at der er grundlag for at imødekomme ansøgningen, afgiver indstilling herom til ministeriet.

Med hensyn til etablering af adgang til ejendomme ved de strækninger af den pågældende vej, for hvilke der ikke er fastsat adgangsbestemmelser, hvilket vil sige følgende strækninger:

I landevejens højre side strækningerne:

7. fra km 2,492, skellet mellem matr. nr. 9 c, Lyndby by og sogn, og matr. nr. 9 d, smst.,

til km 3,018, skellet mellem matr. nr. 2 d, Lyndby by og sogn, og kommunevej nr. l, Lyndby Gade, Lyndby by og sogn,

8. fra km 3,428, skellet mellem matr. nr. 4 a, Lyndby by og sogn, og matr. nr. 4 o, smst.,

til km 5,029, skellet mellem matr. nr. 3 h, Lyndby by og sogn, og matr. nr. 3 bb, smst.,

9. fra km 6,854, skellet mellem matr. nr. 15 a, Sæby by og sogn, og matr. nr. 16 a, smst.,

til km 7,456, et punkt beliggende 49 m nord for skellet mellem matr. nr. 1 a, Sæby by og sogn, og umatrikuleret kirkegård, og

i landevejens venstre side strækningen:

lo. fra km 6,643, skellet mellem matr. nr. 14 y, Sæby by og sogn, og matr. nr. 14 k, smst.,

til km 7,344, skellet mellem matr. nr. 3 e, Sæby by og sogn, og matr. nr. 3 a, smst. ,

vil der alene være at forholde i overensstemmelse med lovens §§ 70-71, således at det er vejbestyrelsen, der som nærmere angivet heri træffer bestemmelse om, hvorvidt nye adgange respektive udvidet benyttelse af bestående adgange vil kunne tillades.

For så vidt angår etablering og udvidelse af tankanlæg henvises i øvrigt til §§ 104-105.

Lb.nr. Navn Matr.nr. Gl.st. Tilladte adgange
højre side
Lyndby by og sogn:
1,633
7 Gunnar Christiansen 8-a Markoverkørsel
1,8 km
Markoverkørsel, jf. endv.lb.nr 8
2,o km
2,2 km
2,4 km
2,444
8 Helge Carlo M. Olsen 9-c 2,446 Privat fællesvej til landbrugsejendom på matr.nr. 8-a, jf.lb.nr. 7, og til eenfamiliehus med værksted (smed) på matr.nr. 9-c
2,492
2,6 km (- 4m) Fra km 2,492 til km 3.018 gælder ingen særlige adgangsbestemmelser
3,018
Uden Bramsnæs Kommune Uden Kommunevej 1 til Lyndby
3,027
9 Preben Kristiansen 2-a Ingen
3,155
10 Lyndby kirke v/Søren Olsen 4-l 3,160 Overkørsel til umatrikuleret kirkegård og Lyndby kirke
3,165
11 Denis Hegedys 4-a 3,2 km
Markoverkørsel
3,4 km
Markoverkørsel
3,428
Fra km 3,428 til km 5,029 gælder ingen særlige adgangsbestemmelser
5,029
12 N.E. Larsen 3-bb Ingen, jf.dog lb.nr. 16
5,058
13 Verner Christensen 3-ba Ingen, jf.dog lb.nr. 16
5,086
14 Steen Petersen 3-aø Ingen, jf.dog lb.nr. 16
5,116
15 Preben Maisøe 3-aæ Ingen, jf.dog lb.nr. 16
5,138
16 Grundejerforeningen matr.nr. 3-s

v/Steen Pedersen

3-s 5,144 Privat fællesvej til sommerhusområde, jf.lb.nr.12,13,14,15 og 17, samt til feriekolonien “Rhoar” på matr.nr. 3-n
5,151
17 Knud Jensen 3-ax Ingen, jf.dog lb.nr. 16
5,198
18 KFUM v/Kaj Lindhart 3-m 5,2 km
5,203 Overkørsel til feriekoloni
5,230

.