Skøde på fællesarealet

1. juni 1965

Grundejerforeningen tager skøde på fællesarealet

Skøde

Undertegnede maskinforhandler D a v i d  M a d s e n, Frederiksborgvej 190, Roskilde, skøder og overdrager herved e n d e l i g t  til medundertegnede ” G r u n d e j e r f o r e n i n g e n  m a t r. n r. 3 s L y n d b y”, den mig tilhørende ubebyggede ejendom matr.nr.3 s Lyndby by og sogn, af hartkorn 2 1/4 alb. og af areal ifølge kort 4.645 m2, heraf vej 1.421 m2.

Ejendommen, der udgør henholdsvis vejarealer og fællesareal for de ved Landbrugsministeriets skrivelse af 7. maj 1965 udstykkede parceller fra matr.nr. 3 s, og som overdrages køberen til opfyldelse af de ejendommen ved deklaration af 27/11 1964 jfr. nedenfor pålagte forpligtelser, overdrages køberen med de på denne værende træer, buske, hegn og beplantninger samt ejendommens øvrige rette tilhørende og tilliggende, – alt således som det er og forefindes og er køberen bekendt gennem besigtigelse.

Overdragelsen er iøvrigt sket på følgende nærmere vilkår:

l.
Ejendommen overdrages køberen med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgeren og hvorom nærmere henvises til ejendommens blad i tingbogen. Det skal dog her bemærkes, at der ifølge denne påhviler ejendommen følgende servitutter:

l. 7/12 1932 lyst deklaration angående fastsættelse af byggelinie i henhold til lov nr. 275 af 28/111928.

2. 9/6 1937 lyst deklaration angående 4 meter bred vej, udelukkende tjener til færdsel til og fra matr.nr. 3 n, der har den fremtidige vedligeholdelsespligt.

3. 14/3 1938 lyst skøde servitutstiftende angående ret for ejere og brugere af 3 b til færdsel ad en 2 meter bred vej fra landevejen til stranden.

4. 9/12 1940 lyst deklaration angående byggelinie i henhold til lov om naturfredning nr. 140 af 7. maj 1937.

5. 27/11 1964 lyst deklaration angående a) bebyggelse og benyttelse, b) adgangs- og hegnsforhold, c) oversigtsforhold, d) ledninger, vandværk og renseanlæg, e) fællesareal, f) bevoksning, g) grundejerforening.

6. 12/1 1965 lyst landvæsensnævnskendelse angående rørledninger, anlægets beskyttelse, vedligeholdelse og adgang dertil samt forbud mod bebyggelse og beplantning m.m. i en afstand af 2 meter fra ledningsmidte.

2.

Ejendommen overtages af køberen den 1/6 1965 og henligger ejendommen allerede fra dato for køberens regning og risiko i enhver henseende.

3.

Med overtagelsesdagen den 1/6 1965 som skæringstidspunkt udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse hvis saldo berigtiges kontant.

4.

Ejendommen overdrages køberen vederlagsfrit, og sælgeren er således fyldestgjort for ethvert krav i forbindelse med ejendommens overdragelse.

5.

Alle omkostninger i forbindelse med nærværende skødes oprettelse, stempling og tinglysning betales af køberen.

6.

Af hensyn til stemplingen ansætter parterne på tro og love den solgte ejendoms værdi til 1.000,- kr., hvorefter nærværende skøde vil være at stemple til takst 20,- kr. Det bemærkes i denne forbindelse at ejendommen tjener som vejareal og fællesareal for de ved landbrugsministeriets skrivelse af 7. maj 1965

Skødebund 1/2

Skøde bund 2/2