Skøde på Granbakken-arealet

2l. maj l937

Skøde til David Madsen.

Kortudsnit 1878-1951
Kortudsnit 1878-1951

Mtr.Nr., Ejerlav, Sogn: Matr.Nr. 3 s, Lyndby By og Sogn
Købers Bopæl: Roskilde

B e t i n g e t  S k ø d e .
– – – – – – – – – – – – – –

Undertegnede Gaardejer Peter Eliasen, Lyndby, sælger, skøder og betinget overdrager herved til

Maskinhandler David Madsen, Roskilde,
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

en Parcel af den mig tilhørende Ejendom Matr.Nr. 3 b af Lyndby By og Sogn, nemlig den Del af min Ejendom, der nu er tilbage paa den østre Side af Landevejen ned til Stranden, saaledes som den er besigtiget af Køberen, paa følgende nærmere Vilkaar:

§ 1.

Overtagelsesdagen finder sted, naar Udstykningen og Relaxationen er i Orden.

§ 2.

Ejendommen overdrages Køberen med de samme Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed den har tilhørt Sælgeren, hvorved bemærkes, at der paahviler Matr.Nr. 3 b følgende Servitut:

Deklaration angaaende Fastsættelse af Byggelinje i Henhold til Lov Nr. 275 af 28/11-28.

Der paalægges det solgte Areal følgende Servitut :

”Ejeren af Matr.Nr. 3 b, Lyndby By og Sogn og efterfølgende Ejere og eventuelle Brugere af denne Ejendom har til enhver Tid fri og uhindret Færdselsret ad en nærmere betegnet Vej af en Bredde af 2 m. fra Landevejen og ned til Stranden.”

Paataleberettiget er de til enhver Tid værende Ejere eller Brugere af Matr.Nr. 3 b, Lyndby By og Sogn.

§ 3.

Overtagelsesdagen er tillige Skæringsdag mellem Parterne i enhver Henseende.

§ 4.

Købesummen er fastsat til 5.OOO Kr., skriver fem tusinde kroner, der betales kontant, naar Udstykningen og relaxationen er i orden.

§ 5.

Sælgeren erklærer herved paa Tro og Love, at der ikke paa den solgte Parcel findes Skov eller fredskovspligtig Grund.

§ 6.

Alle de med nærværende Skødes Stempling, Oprettelse og Tinglysning forbundne Omkostninger, derunder Udstykningsomkostningerne til Landinspektøren, betales af Køberen, medens Sælgeren betaler Udgifterne ved Relaxationen.

– – – – – – – – – –

Af hensyn til Stemplingen erklærer Parterne herved paa Tro og Love, at Parcellens Værdi er Købesummens Beløb, hvorfor nærværende Skøde vil være at stemple med 25 Kr.

– – – – – – – – – –

p.t. Roskilde, den 2l. maj l937.

Som Sælger:
Peter Eliasen.

Som Køber:
David Madsen.

Som Sælgers Hustru:
Anna Eliasen.

Til vitterlighed om Underskrifternes Ægthed, Dateringens Rigtighed og Underskrivernes Myndighed:

J. Petersen,
Kontorass.,
Roskilde.

I. Plæhn,
Kontorist
Roskilde

S K Ø D E .
– – – – – –

Da Udstykningen nu er i Orden, idet den herved solgte Parcel ifølge Landbrugsministeriets Skrivelse af 9. Oktober l937 staar skyldsat under

Matr.Nr. 3 s af Lyndby By og Sogn, af Hartkorn

1 Skp. 2 Fdk. 2 1/2 Alb.

og da Købesummen – 5OOO Kr. er berigtiget, saa skøder og endelig overdrager undertegnede, Gaardejer Peter Eliasen herved den ommeldte Ejendom til Køberen Maskinhandler David Madsen, hvem den herefter skal tilhøre som hans paa lovlig Maade erhvervede Ejendom, idet jeg indestaar for Vanhjemmel efter Loven.

Roskilde, den 7. Februar l938

Peter Eliasen.

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed, Dateringens Rigtighed og Underskriverens Myndighed:

G. Fogt,
LRSagf.
Roskilde.

Den i § 2 nævnte Servitut begæres herved tinglyst paa den solgte Parcel Matr.Nr. 3 s, Lyndby By og Sogn.

Roskilde, den ll/3-38.

P. v. V.
MYGIND
Landsretssagfører,
Roskilde.

Ejendommen er i H.t. Udstk.-App. af 9/lO l937 matrikuleret som foranført og er ikke særskilt vurderet til Ejendomsskyld.

Roskilde,Amststue, d. l2. Mrs. l938.

M. Petersen,
Fm.

Indført i Dagbogen for Retskreds Nr.4, Roskilde Købstad m.v. den l4.MRS.l938

Anm: Servitut ang. en 4 m bred vej l. 9/6 l937

 

Luftfoto 1954
Luftfoto 1954