Tinglyste forpligtelser

 19. november 1964

Tinglyste forpligtelser for udstykningen

Deklaration 1964
Deklaration 1964

Som betingelse for myndighedernes godkendelse af vedhæftede udstykningsplan for matr.nr. 3 s Lyndby by og sogn, pålægges der herved ejendommen følgende forpligtelser:

A. Bebyggelse og benyttelse.

Der må på parcellerne kun opføres sommerhuse, som udover kortvarige week-ends og ferieophold kun må benyttes i tidsrummet fra l. april til 30. september og kun af beboere, som kan godtgøre at have fast bopæl andetsteds, hvortil de kan flytte den l. oktober. Overtrædelse af denne bestemmelse giver Hyllinge-Lyndby sogneråd ret til, eventuelt med fogedens hjælp, at lade beboerne udsætte af sommerhuset.

Parcellerne må ikke bebygges, før der er etableret fælles vandværk samt kloak.

Forinden bebyggelse påbegyndes, skal bygningstegningerne godkendes af Fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds eller den myndighed, der ifølge den til enhver tid gældende lovgivning udøver de beføjelser, der nu tilkommer dette nævn.

B. Adgangs- og hegnsforhold.

Adgang til parcellerne finder sted ad de på udstykningsplanen med gul farve angivne 6 m brede veje, som stedse skal henligge til fri og uhindret færdsel af enhver art for samtlige parcelejere. Angående vedligeholdelse: se punkt G.

Det påhviler køberne af parcellerne 2, 5, 6, 7 og 8 forud for al bebyggelse at etablere og vedligeholde fast hegn uden låger i skellet mod landevejen. Hegnet, som skal etableres, så det står helt på parcellernes areal uden at hindre den frie oversigt ved vejudmundingen (se herom punkt C), ska1 være af en sådan beskaffenhed, at det hindrer enhver færdsel fra parcellerne direkte ud på landevejen.

C. Oversigtsforhold.

Det påhviler de til enhver tid værende ejere af de arealer af parcellerne 2, 5, 6 og 7, som på udstykningsplanen er angivet med grå farve, at drage omsorg for, at der derpå – hverken varigt eller midlertidigt – anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end een m over en flade gennem de tilstødende vejes midtlinier. Bestemmelsen omfatter ikke sne.

D. Ledninger, vandværk og renseanlæg.

Parcelejerne må tåle, at der over parcellerne etableres fornødne vand- kloak og el-ledninger, uden at der derfor kan forlanges nogen erstatning.

Fælles vandværk og dertil hørende boring etableres på parcel nr. ll, hvis ejer ikke kan modsætte sig etablering af sådanne anlæg (f.eks. filter), som vil være nødvendige for vandets benyttelse. Fælles renseanlæg etableres på parcel nr. 2, og der meddeles færdselsret på et 3 m bredt areal langs parcellens østlige skel

fra parcelvej til renseanlæg.

For etablering af vandværk og renseanlæg samt den ovenfor anførte færdselsret til renseanlægget tilkommer der ikke parcelejerne nogen erstatning.

Adgang til eftersyn, reparation eller fornyelse af ledninger, vandværk og renseanlæg må ikke hindres; såfremt skade opstår herved, tilkommer der parcelejerne fuld erstatning herfor. Kan sådan erstatning ikke fastsættes ved mindelig overenskomst, fastsættes den af uvildige mænd, udvalgt af retten. Se iøvrigt under punkt G.

E. Fællesareal.

De på udstykningsplanen med gul farve angivne 6 m brede veje, den med brun farve angivne 3 m brede sti og det med grøn farve angivne fællesareal skal uden vederlag, men mod afholdelse af de dermed forbundne udgifter, tilskødes en grundejerforening. Fællesarealet akal stedse henligge til brug for samtlige parcelejere, se iøvrigt herom under punkt G.

F. Bevoksning.

Den nuværende bevoksning skal bibeholdes i et sådant omfang, at bebyggelsen som opføres, ikke er synlig fra søsiden.

G. Grundejerforening.

Ejeren af matr.nr. 3s og ejere af parceller derfra er pligtige at være medlem af en grundejerforening, hvis navn skal være “Grundejerforeningen matr.nr. 3 s Lyndby”.

Foreningen afholder konstituerende generalforsamling, så snart skøde er lyst på 2 parceller, således at foreningens medlemstal på dette tidspunkt udgør mindst 3.

Foreningens vedtægter og ændringer deraf skal godkendes af Hyllinge-Lyndby sogneråd og skal indeholde bestemmelse om formål, herunder specielt foreningens opgaver med hensyn til drift og vedligeholdelse af veje, stier, fællesareal, vandværk, rensningsanlæg og dertil hørende ledninger, som overdrages foreningen, såsnart disse anlæg tages i brug.

Foreningen skal være berettiget til, når det ønskes, og forpligtet på forlangende af ejeren af matr.nr. 3 s, til at tage skøde på vejareal, sti og fællesareal. Der ydes intet vederlag herfor, men samtlige udgifter – herunder også eventuelle udgifter til landinspektør – afholdes af grundejerforeningen.

Generalforsamlingen, til hvilken der er almindelig valgret, er foreningens højeste myndighed og fastsætter medlemskontingentet, der skal sættes på en sådan måde, at foreningen der igennem bliver i stand til at afholde de udgifter, som er forbundet med foreningens opgaver.

En bestyrelse på 3 medlemmer, heriblandt en formand og en kasserer, vælges på den ordinære, årlige generalforsamling. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, også ved køb og salg af fast ejendom samt pantsætning af sådanne.

Nærvarende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende på matr.nr. 3s Lyndby by og sogn med påtaleret således:

A.    : Hyllinge-Lyndby sogneråd og Fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds.

B. og C. : Hyllinge-Lyndby sogneråd og Roskilde amtsråd.

D., E. og G. : Hyllinge-Lyndby sogneråd.

F. : Fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds.

Samtlige punkter: Grundejerforeningen matr.nr. 3s Lyndby.

Med hensyn til de ejendommen påhvilende tinglyste servitutter og øvrige byrder henvises til ejendommene blad i tingbogen. Deklarationen begæres tinglyst forud for al pantegæld.

Roskilde, den 19.november 1964

David Madsen
ejer af matr.nr. 3s

Afskriftens rigtighed bekræftes herved.

Roskilde, den 6/5-1965

E. Thorsen


Landinspektør.

Deklaration 1964 Kort 1/2
Deklaration 1964 Kort 1/2

Deklaration 1964 Kort 2/2
Deklaration 1964 Kort 2/2