Roars vedligeholdelsespligt

9. juni 1937

Roars vedligeholdelsespligt af vejen

 

Mtr.Nr., Ejerlav, Sogn: 3-b Lyndby By og Sogn

9. JUN 1937

D E K L A R A T I O N

Undertegnede Gaardejer Peter Elias  E l i a s e n  af Lyndby Møllegaard, Matr.Nr. 3-b Lyndby By og Sogn, deklarerer herved for mig og fremtidige Ejere af Matr.Nr. 3-b Lyndby, at den i Forbindelse med Udstykningen af Matr.Nr. 3-n Lyndby, solgt til Feriekolonien ”Roar”, udlagte, i Landbrugsministeriets Udstykningsapprobation af 13’November 1936 nævnte 4,oo m brede Vej udelukkende tjener til Færdsel til og fra Matr.Nr. 3-n Lyndby, der har Vejens fremtidige Vedligeholdelse.

Paataleberettiget er Ejeren af Matr.Nr. 3-n Lyndby.

Nærværende Deklaration begæres tinglyst paa Matr.Nr. 3-b Lyndby By og Sogn forud for al Pantegæld.

Roskilde, den 4’Juni 1937

Peter Eliasen.

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed, Dateringens Rigtighed og Underskriverens Myndighed:

E.Nielsen.
Bogholderske.
Roskilde.

J.Møgelhøj.
Kontorass.
Roskilde

Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 4, Roskilde Købstad m.v.
9 JUN 1937

Deklaration 1937
Deklaration 1937