Amtet påbyder

 1. december 1997

Amtet påbyder at nedgravede pæle på fællesarealet fjernes.


Roskilde AmtROSKILDE AMT

Teknisk Forvaltning
Vandmiljø- og Naturkontoret
Amtsgården Køgevej 80 Postbox 170 4000 Roskilde
Telefon 46 323232 Direkte 46 359635 + lokalnr. Telefax 42373618 Gironr. 501 0500

Grundejerforeningen Granbakken
v/Jonna Pedersen
Granbakken 9
Lyndby Strand
4070 Kirke Hyllinge

Dato  -1 DEC.1997
J.nr. 8-70-51-4-251-6-97 bolværkl.002
Sagsbeh. KOR
Lokalnr. 2730

REKOMMANDERET

Påbud om fjernelse af etableret bolværk/platform i vandkanten på ejendommen matr.nr. 3-s Lyndby By, Lyndby, Bramsnæs Kommune

Der meddeles hermed afslag på ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinien i medfør af § 65 i Lov om naturbeskyttelse, jvf. § 15. Afgørelsen kan påklages efter § 78 i samme lov (vejledning er bilagt) .

Grundejerforeningen Granbakken påbydes derfor at fjerne det etablerede bolværk, dvs. den såkaldte kystsikring ved nedgravede pæle inden 1. januar 1998.

Efterkommes påbudet ikke indenfor tidsfristen, skal sagen overgives til politiet til strafferetlig behandling. Der vil i givet fald kunne blive tale om idømmelse af straf efter § 89, stk. 1, nr. 1 i Lov om naturbeskyttelse og tvangsbøder efter Retsplejelovens bestemmelser herom, indtil de ulovlige forhold er bragt til ophør.

Baggrunden for påbudet

I forbindelse med etableringen af stisystem rundt om Roskilde Fjord er det blevet konstateret, at der er opført et bolværk i vandkanten på ovennævnte ejendom som De ifølge Bramsnæs Kommune er ejer af.

Ved brev af 18. juli 1997 anmodede amtet Dem om en redegørelse for sagen.

Ved brev af 4. september 1997 besvaredes amtets anmodning med en forklaring om, at der er foretaget kystsikring i form af nedgravede pæle for at hindre den resterende strandbred i at forsvinde helt.

I brevet udtales, at der gennem de sidste par år har været tiltagende bortskylning af strandbredden.

Grundejerforeningen søgte dermed om dispensation for at bevare strandarealet og for at bibeholde kystsikringen.

Ved fornyet besigtigelse den 15. oktober 1997 er det konstateret at “bolværket” er placeret i et § 3-område efter Lov om naturbeskyttelse og at en retablering ikke vil påvirke arealets naturlige tilstand. Roskilde Amt mener, at de nedgravede pæle ingen værdi har som kystsikring, da kysterosionen det pågældende sted er ret lille og ikke truer væsentlige værdier.

I medfør af § 15 i Lov om naturbeskyttelse må der ikke uden tilladelse foretages ændring i tilstanden af strandbredder og af andre kyststrækninger søværts en 100 meter strandbeskyttelseslinie.

Tilladelse kan alene meddeles af amtet i medfør af § 65 i Lov om naturbeskyttelse, såfremt helt ekstraordinære forhold gør sig gældende, det vil sige forhold som ikke kan ventes at komme frem en række andre sager.

Sådanne forhold ses ikke at være til stede i nærværende sag.

Klagevejledning

Opmærksomheden henledes på vedlagte bilag med klagevejledning og oplysninger vedrørende afgørelsen.

Med venlig hilsen

Bjarne B. Svendsen
Vandmiljø- og Naturchef
/
Karl Ove Rasmussen
Afdelingsleder

Bilag: Klagevejledning.
Kopi: Bramsnæs Kommune, Teknisk Forvaltning, Lyndby Gade 19, Lyndby, 4070 Kirke Hyllinge.
DN-lokalkomite Bramsnæs, v/Steen Fogde, Sæbyvej 10, 4070 Kirke Hyllinge.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
DOF’s lokalafdeling for Københavnsområdet, Vesterbrogade 140, 1620 København V.
Friluftsrådet, v/Stence Sparrevohn, Fynsvej 44, Himmelev, 4000 Roskilde.