Kloakering af Lyndby Strand Nord

 2. maj 1979

Kommunal kloakering af Lyndby Strand Nord. Grundejerforeningens kloaksystem skal tilsluttes kommunens hovedkloak. Ved åstedsforretning den 2. maj ændres linieføringen fra midt i Granbakken :

kloak79a

til langs Hornsherredvej:

kloak79b

Den 28. marts 1980 tinglyses servitut vedrørende den nye kloak:

deklaration280380top

I anledning af, at der ved udførelsen af Hovedkloakledning i Lyndby Strand Nord i Bramsnæs kommune er ført en kloakledning over ejendommene matr. nr.
3-a, 3-d, 3-f, 3-g, 3-k, 3-m, 3-q, 3-r, 3-s, 3-t, 3-u, 3-x, 3-y, 3-z, 3-ø, 3-aa, 3-ab,3ad,
3-ae, 3-af, 3-ai, 3-al, 3-am, 3-ao, 3-ap, 3-aq, 3-ar, 3-as, 3-au, 3-ax, 3-bl, 3-bo, 4-a,-4-b
4-c, 4-d, 4-e, 4-f, 4-u, 4-ad, 6-a, 6-c, 6-d, 6-e, 6-g, 6-h, 6-i, 6-k, 6-1, 6-m, 6-n, 6-o, 6-s, Lyndby by, Lyndby pålægges herved ejendommene og deraf evt. udstykkede parceller i henhold til kendelse, afsagt den 24/5 1973 af Landvæsenskommissionen for amtskommunens l. område, følgende bestemmelser:

1.     Det skal tåles, at de af Landvæsenskommissionen godkendte anlæg anbringes på de pågældende ejendomme således som vist på de vedhæftede tegninger.

2.     Anlægget skal henligge uforstyrret, og der skal gives de til enhver tid berettigede adgang til eftersyn og rensning samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejde i det omfang kommunalbestyrelsen skønner nødvendigt.

3.     Bebyggelse, større ledningsanlæg, større beplantninger, opfyldning, udgravning og anbringelse af levende hegn, må ikke ske indenfor et bælte i en bredde af 2 m til hver side af et lodret plan gennem ledningerne. Indenfor samme bælte må intet iværksættes, som kan være til hinder for anlæggets beståen og adgangen til anlægget eller til skade for eftersyn, reparations- eller vedligeholdelsesarbejde. Kommunalbestyrelsen kan dispensere herfra og fastsætter da vilkårene herfor

4.     Der må til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle fremtidige eftersyns- og reparationsarbejder.
Erstatning for eventuelt herved forvoldt skade fastsættes, i mangel af mindelig overenskomst, af uvildige mænd, udnævnt af retten.

5.     Påtaleret tilkommer alene Bramsnæs kommunalbestyrelse

6.     Med hensyn til de på ejendommen påhvilende byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.

7.     Nærværende deklaration tinglyses servitutstiftende med prioritet forud for al pantegæld, jfr. vandløbslovens § 89, stk. l.

deklaration280380bund

deklaration280380b