Lokalplan

28. januar 1986

Lokalplan 6.02 ændrer området til byzone med helårsboliger.

Lokalplan 6.02

LOKALPLAN NR. 6.02
BETEGNELSE Lyndby Nord dato

Forslag revideret 16/1 1986
Udvalgsorientering lo/9 1985
Borgermøde
Udvalgsvedtagelse af forslag lo/9 1985
Økonomiudvalgs vedtagelse af forslag 18/9 1985
Kommunalbestyrelsens vedtagelse af forslag 25/9 1985
Offentlighedsfase 9/10 -4/12 1985
Udvalgsbehandling af indsigelser lo/12 1985 6/1 1986
Økonomiudvalgets behandling af indsigelser 15/1 1986
Kommunalbestyrelsens behandling af indsigelser 22/1 1986
Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse 22/1 1986

Lokalplanforslaget er sendt til:
Planstyrelsen, Hovedstadsrådet, Amtsrådet, Landbrugsministeriet 8/10 1985
Foreninger iflg. liste 8/10 1985
Ejere/lejere og brugere indenfor/udenfor området 8/10 1985

Den endeligt vedtagne lokalplan er sendt til:
Planstyrelsen, Hovedstadsrådet, Amtsrådet, Landbrugsministeriet 28/1 1986
Foreninger iflg. liste 28/1 1986
Ejere 28/1 1986
Borgere, der har fremsat skriftlig indsigelse 28/1 1986

Bemærkninger:


 

Lokalplan nr. 6.02 for en del af Lyndby Nord.
Lokalplanen har til formål at overføre det på vedhæftede kortbilag viste område til byzone, således at ejendommene kan anvendes til opførelse af helårsboliger, samt at de sommerhuse, der har standard som helårsboliger, kan overgå til helårsstatus.

Området er beliggende nord for Lyndby by, øst for Hornsherredvej, umiddelbart ud til Roskilde Fjord.

Lokalplanens forhold til anden planlægning.
Lokalplanområdet er et blandet sommerhus- og helårsområde, der ifølge Regionplantillæg 1982 og den vedtagne kommuneplan overgår til byzone ved lokalplanens vedtagelse. Der overgår 65 matrikler heriregnet det offentlige areal, matr. 6-e, 6-f og 6-s, samt landbrugsarealet på matr. 3-f.

Ifølge Hovedstadsrådet er ændringen af zonestatus at betragte som en justering af byzonegrænsen.

I ajourføring 83 af kommuneplanen fremgår det, at området overgår til byzone via en lokalplan, og at sommerhusene vil kunne ændres til helårsbeboelse, såfremt bygningsreglementets bestemmelser overholdes. Konvertering skal godkendes af teknisk forvaltning.

Lokalplanens retsvirkninger.
Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens § 31 kun anvendes i overensstemmelser med planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplan medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen.

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.

Frist for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag.
For fremsættelse af indsigelser mod og ændringsforslag til lokalplanforslaget har Bramsnæs kommunalbestyrelse fastsat en frist på otte uger, jfr. kommuneplanlovens § 24.

Indsigelser og ændringsforslag skal være teknisk forvaltning i hænde senest den 4/12 1985 , otte uger , efter datoen for forslagets offentliggørelse, hvorefter kommunalbestyrelsen tager stilling til planens endelige vedtagelse.

§ 1 Lokalplanens formål.
1.1 Lokalplanen har til formål at overføre det på vedhæftede kortbilag viste areal til byzone, således at det kan anvendes til opførelse af helårsboliger, samt at de sommerhuse, der har standard som helårsboliger, kan overgå til helårsstatus.

Ved ændring af denne zonestatus, skal lokalplanen tillige sikre stiforbindelser fra området til og langs kysten.

§ 2 Lokalplanens område og zonestatus.
2.1 Lokalplanens område afgrænses, som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende matrikelnumre:
3-d, to pcl. af 3-f, 3-g, 3-h, 3-i, 3-k, 3-l, 3-m, 3-n, 3-p, 3-q, 3-r, 3-s, 3-t, 3-u, 3-x, 3-y, 3-z, 3-ø, 3-aa, 3-ab, 3-ad, 3-ae, 3-af, 3-ai, 3-al, 3-am, 3-ao, 3-ap, del af 3-aq, 3-ar, 3-as, 3-ax, 3-ay, 3-az, 3-aæ, 3-aø, 3-ba, 3-bb, 3-bc, 3-bd, 3-be, 4-b, 4-c, 4-d, 4-e, 4-u, del af 6-a, 6-c, 6-d, 6-e, 6-f, 6-g, 6-h, 6-i, 6-k, 6-l, 6-m, 6-n, 6-o, 6-p, 6-q, 6-r, 6-s, alle matrikelnumre af Lyndby by, Lyndby, samt alle parceller, der udstykkes fra disse matrikelnumre.

Hele området ændrer status til helårsområde i byzone.

§ 3 Områdets anvendelse.
3.1 Området må, med nedennævnte undtagelser, kun anvendes til boligformål.

3.2 På hver ejendom må der kun opføres en bolig.

3.3 På ejendommene kan der drives mindre erhvervsvirksomhed, f.eks håndværk og liberalt erhverv, under forudsætning af

-at virksomheden drives at den, der bebor den pågældende ejendom,

-at virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter ikke forandres,

-at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende,

-at virksomheden ikke medfører øget parkering indenfor den enkelte ejendom.

3.4 Matr.nr. 3-m og 3-n anvendes til lejrskoler. Betingelser er fastsat af Bramsnæs kommune.

3.5 Matr.nr. 6-e og 6-f må kun anvendes til fritidsaktiviteter, iflg. deklaration af 09.11.1977.

3.6 Matr.nr. 3-s og 6-s må kun anvendes som fællesfriarealer.

3.7 Matr. 3-s, 3-ax, 3-ay, 3-az, 3-aæ, 3-aø, 3-ba, 3-bb, 3-bc, 3-bd, 3-be er pålagt deklaration af 19.04.1964 vedr. sommerhuse, som skal aflyses.

§ 4 Udstykning.
4.1 Inden for lokalplanområdet må ingen grund udstykkes i en størrelse under 700 m2, uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

§ 5 Veje, sti- og parkeringsforhold.
5.1 Granbakken og 5 små stikveje fra Hornsherredvej er private fællesveje.

5.2 Matr.nr. 3-m, 3-s, 3-ax, 3-aæ, 3-aø, 3-ba og 3-bb, Lyndby er pålagt Roskilde Amts bestemmelser vedrørende adgangsbegrænsning til Hornsherredvej.

5.3 Ved ændret udnyttelse af matr.nr. 3-f skal der sikres stiforbindelse fra Hornsherredvej til kysten.

5.4 Trådte stier langs kysten er forbeholdt gående og må ikke spærres med hegn eller lignende.

5.5 Der skal indrettes parkeringsplads for 2 biler på hver enkelt parcel.

§ 6 Byggelinier.
6.1 Ingen fremtidige bygninger må placeres nærmere Hornsherredvejs midte end lO m og 5 m fra vejskel til Granbakken.

6.2 Den på vedhæftede korbilag viste strandbyggelinie skal respekteres.

§ 7 Bebyggelsens omfang.
7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25.

7.2 Bygningerne må kun opføres i 1 etage, evt. med udnyttet tagetage.

7.3 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 7 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet.

§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden.
8.1 Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer,der efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende.

8.2 Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

§ 9 Hegn.
9.1 Nye hegn mod vej og sti må kun etableres som levende hegn, eventuelt suppleret med trådhegn eller en jordvold.

§ 10 Fælles friarealer, matr.nr. 6-e, 6-f og 6-s og matr.nr. 3-s.
10.1 De fælles friarealer skal opretholdes og vedligeholdes.

10.2 Oplagring af materialer er ikke tilladt.

§ 11 Ubebyggede arealer.
11.1 Ubebyggede arealer skal vedligeholdes med beplantning eller gives et ordentligt udseende, så det ikke er til gene for de omkring-boende.

11.2 Oplagring af materialer må ikke finde sted i længere tid, med mindre der opsættes tæt hegn til afskærmning.

§ 12 Alternative energikilder.
12.1 Alternative energikilder, såsom jordvarme, solvarme m.m. kan udnytttes i det omfang loven tillader det, og med kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

 

Vedtagelsespåtegning.

Lokalplanforslaget er således vedtaget af Bramsnæs kommunalbestyrelse, Lyndby den 25/9 1985

Holger Waage
borgmester
/
Ib Kristiansen
kommunaldirektør

I henhold til § 27 i lov om kommuneplaner vedtages foranstående lokalplan endeligt.

Bramsnæs kommunalbestyrelse, den 22/1 1986

Holger Waage
borgmester
/
Ivar Eliassen
kommuneingeniør

Kort 1/2

Kort 2/2