Helårsbeboelse ok

8. oktober 1965

Kommunen og fredningsnævnet er positive overfor helårsbeboelse.

DAVID MADSEN
Frederiksborgvej 190
Roskilde

Roskilde, den 8. oktober 1965.

Til køberne af de ti parceller i Lyndby matr. nr. 3-s.

Det er mig en fornøjelse af kunne meddele Dem Fredningsnævnets positive standpunkt til helårsbeboelse på Lyndbyjorden. Kommunens har vi jo i forvejen:

“I anledning af Deres skrivelse af 28. maj d.å. angående matr.nr. 3-s Lyndby by og sogn meddeles, at nævnet intet har at indvende imod, at lo parceller anvendes til helårsbeboelse under forudsætning af, at tegninger etc. til bebyggelse i hvert enkelt tilfælde forelægges nævnet til godkendelse.

Man går ud fra, at De meddeler købere af parcellerne, at bebyggelsc ikke kan påbegyndes, forinden tegninger etc. er forelagt for og godkendt af nævnet.

Fredningsnævnet for Roskilde Amtsrådskreds m.v.
Køge, den 4. oktober 1965
sign. Hans Becher.”

Til vandværket, der nu er tilført jord, så det udgør en høj og er tilsået med græsfrø, har jeg bestilt en termostat med varmelampe, der træder i funktion, når temperaturen kommer betænkeligt ned. Den installeres samtidig med den øvrige tilslutning af strøm.

Dermed skulle alt være i orden.

Med venlig hilsen

David Madsen


I 1971 skifter myndighederne holdning. Amtet og kommunen giver afslag på helårsbeboelse da området er udlagt til sommerhusområde.
I 1986 overføres området til byzone ved vedtagelse af lokalplan 6.02 for “Lyndby Nord”.