Kloakplan godkendt

 11. januar 1965

Kloakplan godkendt

kloakplan 1965

Kendelse

afsagt d. 19. juni. 1964 af landvæsensnævnet for Roskilde herredsretskreds i sag nr. 4/64: Privat kloakanlæg for matr. nr. 3-s, Lyndby by og sogn.

Udskrift.

År 1964, d. 4. maj afholdtes i Lyndby møde i landvæsensnævnet for Roskilde herredsretskreds.

Som formand fungerede E.K. Eriksen, Ny Fløng og som nævnsmænd konsulent Knud Jensen, Lyndby og gdr. Henning Hansen, St. Karleby.

Der foretoges sag nr. 4/64 angående privat kloakanlæg for 10 parceller, der påtænkes udstykket fra matr. nr. 3-s, Lyndby by og sogn med maskinhandler David Madsen, Roskilde som rekvirent.

Der fremlagdes:
l. Skrivelse af 16/4 1964 fra rekvirenten til nævnet med lodsejerfortegnelse.
2. Beskrivelse og overslag, dat. 23/3 1964
3. Projektplan udarbejdet af Hedeselskabet, Roskilde d. 23/3 1964.
4. Fotokopi af skrivelse af 3/3 1964 fra amtsvejinspektoratet til landinspektør E. Thorsen.

De interesserede lodsejere:
matr. nr. 3-m, Lyndby by og sogn, K.F.U.M., Roskilde
– – 3-n, – – – – , Feriekolonien “Roar”
– – 3-s, – – – – , David Madsen, Roskilde
var tilligemed følgende offent1ige myndigheder indkaldt ved anbefalet brev:

Hyllinge- Lyndby sogneråd, der mødte ved sognerådsformand Frede Rasmussen og gdr. Sv. Christiansen.
Hyllinge-Lyndby kommunes sundhedskommission, der var repræsenteret ved formanden gdr. Sv. Christiansen.
Politimesteren, der ikke gav møde.
Kredslægen, der mødte personlig.
Amtsvejinspektoratet, der mødte ved ingeniør B. Aaskov.
K.F.U.M., Roskilde, der mødte ved forstander K. Teglmand.
Feriekolonien “Roar”, der mødte ved Wm. Villumsen og Hans Villumsen.
David Madsen, der var mødt sammen med distriktsbestyrer P. Gregers-Hansen, sidstnævnte er projekterende.

Der foretoges besigtigelse på åstedet, hvorefter forhandlingsmøde afholdtes i Store Karleby forsamlingshus.

Af det forelagte projektforslag fremgår, at der med henblik på udstykning af 10 parceller fra matr. nr. 3-s, Lyndby by og sogn, agtes etableret kloakanlæg for arealet.

Ledningen anlægges i henholdsvis eksisterende privat fællesvej og projekteret vej og føres over den nordvestligste parcel til renseanlægget, hvorfra der etableres afløb over matr. nr. 3-m til Ørbækken.

Afløbsledningen udføres af 20-25 cm mufferør, og der lægges 15 cm stik ind til hver af de afsatte grunde.

Renseanlægget foreslås udført med en Trix-tank III A, beregnet til 40 personer og forsynet med overfald og sandfang.

Udgifterne er anslået til kr. 17.000,-.

Hyllinge-Lyndby sogneråd har ved skrivelse af 27. april 1964, der vedlægges sagen som bilag 5, meddelt, at sognerådet ikke agter at søge det projekterede anlæg gennemført som offentligt anlæg.

Distriktsbestyrer Gregers-Hansen forelagde projektet i overensstemmelse med det fremsendte med bemærkning om, at det påregnes, at David Madsen afholder samtlige udgifter.

Foran renseanlægget foreslås et regnvandsoverfald som træder i funktion, når vandmængden overstiger 5 x den beregnede spildevandsmængde.

Formanden for sundhedskommissionen havde ingen bemærkninger.

Kredslægen forespurgte om der var tale om helårsbeboelse, på denne foranledning forevistes af ingeniør Aaskov tinglyst deklaration, der foreskriver, at der kun må opføres sommerhusbebyggelse.

På feriekolonien “Roar”s vegne protesterede W. Villumsen mod at færdsel fra de 10 parceller foregår ad den private fællesvej, idet han oplyste, at feriekolonien “Roar” var ejer af vejen. I øvrigt havde han ingen indvending mod kloakanlæg og forlangte ikke erstatning for servitutpålæg.

På K.F.U.M. s vegne protesterede ingeniør Teglmand mod den forøgede forurening af Ørbækken og forlangte erstatning for skade som medførte varig forringelse og for servitutpålæg. Han kunde iøvrigt ikke give tilsagn om adgangsret til renholdelse af renseanlæg ad K.F.U.M.s private vej.

Ingeniør Aaskov anførte, at amtsvejvæsenet ønskede byggelinien for amtsvejen udvidet til 15 m fra vejmidte og henstillede anlægget flyttet længere ind i “landet”.

Efter de faldne udtalelser erklærede David Madsen med tilslutning af Gregers-Hansen, at den projekterede ledning langs amtsvejen og renseanlæggets placering ændres således, at renseanlægget lægges i den sydøstlige del af den nordvestre parcel og at afløbsledningen føres skråt over 3 m til Ørbækken.

Der fremsendes ændret projekt overensstemmende med foranstående og rekvirenten søger oplyst ejer- og færdselsforhold vedrørende vejen til feriekolonien “Roar”.

Disse oplysninger fremsendes til nævnet inden d. 6. juni d. a. Det tilkendegaves herefter, at nyt møde i sagen afholdes onsdag d. lo. juni d.a. kl. 14.00 i Store Karleby forsamlingshus.

På rekvirentens vegne har Hedeselskabet ved skrivelse af 26. maj d.a. fremsendt: l-a Plan for kloakanlægget med ændret linieføring. 2-a Kopi af matrikulskort for området, hvoraf fremgår, at vejen til matr. nr. 3-n ligger på matr. nr. 3-s og er ikke, som påstået under sagens behandling, ejet af feriekolonien “Roar”.

Det er endvidere oplyst, at servitut af 9/6 1937 giver færdselsret ad en 4 m bred vej til matr. nr. 3-n, ligesom der ved skøde af 14/3 1938 er tillagt ejeren af matr. nr. 3-b ret til færdsel helt ned til stranden ad en 2 m bred vej.

Konsulent Hans Willumsen har derefter på feriekolonien “Roar”s vegne oplyst, at man er indforstået med, at den private vej ligger på matr. nr. 3-s, der ejes af David Madsen. Den fremsatte påstand om vejens tilhørsforhold beklages, men man ønsker uhindret vejadgang opretholdt.

Foranlediget af foranstående har landvæsensnævnet besluttet, at mødet, der var berammet til afholdelse d. 10. juni d.a., aflyses, idet bemærkes at fremsendt ændret plan for renseanlæggets placering og ledningsføringen er i overensstemmelse med henstillingen på mødet d. 4. maj.

Efter derom udsendt meddelelse, og om at sagen optages til kendelse, der afsiges d. 19. juni 1964 kl. 1700 på nævnsformandens bopæl, har nævnet drøftet sagen og afsiger nævnte dato sålydende

Kendelse.

Efter det foreliggende bestemmer landvæsensnævnet, at arbejdet vil være at udføre i overensstemmelse med det nu foreliggende projekt., bilag l-a, de førte forhandlinger og nedenstående bestemmelser.

Nævnet finder, at den af forstander K. Teglmand, som repræsentant for K.F.U.M. Roskilde, matr. nr. 3-m, fremsatte protest mod anlæggets gennemførelse ikke kan tages til følge, da forsvarlige renseforanstaltninger tilgodeses, hvorved bemærkes, at sundhedskommissionen ikke har fremsat protest.

Tekniske detailler.
Ledningerne nedlægges i udlagt vej og videre i den private vej med tilløb fra en grund i 15 cm ledning. Derefter føres ledningen i den østlige side af den nordvestre grund nærmest amtsvejen, hvor renseanlægget placeres således, at adgang til vedligeholdelse og renholdelse opnås ved tilslutning fra den private vej til matr. nr. 3-n, alt som vist på bilag l-a, herved er amtsvejvæsenets henstilling om anlæggets placering i forhold til amtsvejen tilgodeset, og K.F.U.M’.s private vej skal ikke benyttes ved renseanlæggets renholdelse.

Fra brønd nr. 2 føres afløbsledningen skråt over matr. nr. 3-m til Ørbækken.

Ledningsdimensionerne varierer fra den nævnte 15 cm ledning til 20 og 25 cm og faldet fra 35 o/oo til 5 o/oo, sidstnævnte fald på strækningen fra renseanlægget til udløbet.

Renseanlægget består af Trix-tank type III A og forsynes med overfald og sandfang.

Ledninger udføres af mufferør, og alle materialerne skal være trekantmærkede.

Alle brønde skal være af dimension l m.

Der lægges 15 cm stik ind til hver af de afsatte grunde.

Regnvandsoverfaldet indrettes således, at den foreslåede opspædningsgrad på 5 øges til 7. Og der påsættes spærreklap, således at høj vandstand i vandløbet ikke medfører indtrængen i Trixtanken.

Arbejdets udførelse.
Arbejdet foranstaltes udført af rekvirenten, David Madsen bistået af Hedeselskabet, Roskilde, der ved distriktsbestyrer Gregers-Hansen fører tilsyn med arbejdets udførelse.

Afsyningen foretages af Hyllinge-Lyndby sogneråd.

Alle samlinger tættes med værk og cement, og der støbes tæt bund i alle brønde.

Arbejdet påbegyndes snarest muligt efter appelfristens udløb og det skal være afsluttet inden 3 måneder efter påbegyndelsen. Det skal udføres således at mindst mulig gene opstår, og der skal foretages fuld retablering.

Erstatninger.
For gener under arbejdets udførelse på ejendommen, matr. nr. 3-m og for servitutpålæg til ledningens beskyttelse m.v. på denne ejendom, der ejes af K.F.U.M. Roskilde, ydes der erstatning. Dette erstatningsspørgsmål søges afgjort ved forhandling parterne imellem. Hvis sagen ikke bilægges på denne måde, påhviler det rekvirenten, David Madsen at indbringe sagen for landvæsensnævnet til afgørelse.

Anlægsudgifterne.
Samtlige anlægsudgifter, herunder sagsomkostningerne efter opgørelse fra nævnsformanden, udredes af rekvirenten, David Madsen.

Fremtidig vedligeholdelse.
Den fremtidige vedligeholdelse af anlægget skal foretages således., at de ved arbejdets gennemførelse tilvejebragte forhold bevares.

Vedligeholdelsen foretages af ejerne af de 10 parceller med een part til hver. Nuværende ejer deltager tilsvarende heri for ikke afhændede parceller indtil afhændelsen.

Tilsvarende udgifter til renseanlægget og renholdelsen deraf sker dog kun af ejerne af de bebyggede parceller med en part til hver.

Det påhviler ejerne af samtlige lo parceller at nedsætte et lodsejerudvalg på 3 medlemmer, som administrerer vedligeholdelsen.

Dette udvalg fører hyppigt tilsyn mod anlægget og drager uopholdeligt – mindst een gang årligt – omsorg for nødvendig oppumpning og fjernelse af slam i renseanlægget.

Der skal gives kommunen og sundhedsmyndighederne adgang til eftersyn og påtale vedrørende renseanlægget og udløbet.

Forskelligt.
Denne kendelse fritager ikke ejeren af anlægget for at deltage i mulige udgifter, der måtte fremkomme ved gennemførelse af offentlige kloakeringsforanstaltninger.

Når arbejdet er afsluttet indsender den projekterende, Hedeselskabet beretning om udførelsen i h. t. vandløbslovens § 28 med redegørelse for eventuelle mindre ændringer og dertil hørende berigtigede planer i 2 eksemplarer.

Kendelsens bestemmelser om rørledingerne, anlæggets beskyttelse, vedligeholdelsen og adgangen dertil tinglyses ved landvæsensnævnets foranstaltning som servitutstiftende på de rospektive matr.nre således, at der i en afstand af 2 m til hver side for ledningsmidte og fra bygningsdele i renseanlægget ikke må bygges eller foretages beplantning med dybtgående rødder eller opsættes kostbart hegn af varig karakter.

Påtaleretten tilkommer lodsejerudvalget og Hyllinge-Lyndby sogneråd. Tinglysningsplan leveres af rekvirenten v/Hedeselskabet. :

Thi bestemmes.

De foran omhandlede anlæg og arbejderne derved vil være at fremme, udføre samt vedligeholde og udgifterne derved at afholde som foran bestemt og i det hele under adfærd efter loven.

Knud Jensen. Henning Hansen. E.K. Eriksen.

Udskriften, hvis rigtighed bekræftes,fremsendes hermed til tinglysningskontoret, idet kendelsens bestemmelser side 6 vedrørende afløbsledningen og renseanlægget begæres tinglyst som servitutstiftende for matr.nr. 3-m, Lyndby by og sogn og matr.nr. 3-s, ibd.

LANDVÆSENSNÆVNET for
Roskilde herredsretskreds
Adr. Lyngevej 43, Hedehusene
Tlf. Hedehusene 62

11 JAN 1965

E.K. Eriksen
nævnsformand.

Kloakplan 1965
Kloakplan 1965